İMAM HATİP LİSELERİ 9-10. SINIF ARAPÇA VE 11-12. SINIF MESLEKİ ARAPÇA DERS KİTAPLARININ DERLEM TABANLI KARŞILAŞTIRILMASI

Main Article Content

Ökkeş HENGİL
Mustafa AĞBAHT
Emrullah SOĞANLI
Ahmed WATHEK ABDULATEEF
Firdevs DERVİŞ

Özet

İmam Hatip liseleri Arapça ders programlarının incelendiği bu çalışmanın amacı, 9.-10. sınıf Arapça ders kitapları ile 11.-12. sınıf Mesleki Arapça ders kitaplarının isim, fiil, sıfat kelime türleri bakımından derlem tabanlı karşılaştırmasını yapmaktır. Derlem çalışmaları, internet ortamında bulunan yazılı veya sözlü veri tabanları üzerinden en sık tekrar edilen kelime veya kelime gruplarının incelenerek başta dil öğretimi alanı olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Çalışmada İmam Hatip liseleri 9.-10. sınıf Arapça ders kitapları ile 11.-12. sınıf Mesleki Arapça ders kitaplarının isim, fiil, sıfat kelime türlerinde derlemi çıkarılmıştır. İnceleme sonucunda 9.-10. sınıf kitaplarıyla 11-.12. sınıf kitaplarının ortaöğretim programında benimsenen sarmal yaklaşım ilkeleriyle uyumsuzluk gösterdiği görülmektedir. İlk iki sene Arapça dersi bir yabancı dil dersi olarak görülüp tasarlanırken son iki sene bir din dersi/meslek dersi olarak görülmektedir. Buna bağlı olarak belirlenen kazanımların gerçekleşmediği görülmektedir. Örneğin ilk iki sene verilen Arapça dersi sonrasında son iki sene verilen Mesleki Arapça dersi ile dilde kopukluk oluştuğu için programda hedef olarak belirlenen B1 dil seviyesine ulaşmanın uzak olduğu düşünülmektedir. 11.-12. Sınıf ders programlarına, Mesleki Arapça derslerine ek olarak 9.-10. sınıfta olduğu gibi Arapçanın yabancı dil olarak ele alındığı bir dersin eklenmesi gerektiği önerilmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
HENGİL, Ökkeş, AĞBAHT, M., SOĞANLI, E., WATHEK ABDULATEEF, A., DERVİŞ, F., & YِAVUZ E. (2023). İMAM HATİP LİSELERİ 9-10. SINIF ARAPÇA VE 11-12. SINIF MESLEKİ ARAPÇA DERS KİTAPLARININ DERLEM TABANLI KARŞILAŞTIRILMASI. Lisanî İlimler Dergisi, 1(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10447815
Bölüm
Makaleler

Referanslar

Aksan, Y., vd. (2008). Türkçede yakın anlamlı sözcükler: bir derlem çalışması. 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Van, s. 558-567.

Aksan, Y., vd. (2014). Web tabanlı Türkçe ulusal derlemi (TUD). 16. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı, (5-7 Şubat 2014), Mersin Üniversitesi. S.723-730.

Alansary, S. and Nagi, M. (2014). “The International Corpus of Arabic: Compilation, Analysis and Evaluation” In Proceedings of the EMNLP 2014 Workshop on Arabic Natural Language Processing (ANLP): 8–17, Doha, Qatar. Association for Computational Linguistics.

Al-Sulaiti, L. and Atwell, E. S. (2006). “The design of a corpus of contemporary Arabic (CCA)”. International Journal of Corpus Linguistics, Sayı 11 (2), 135-171.

Avrupa Konseyi. (2009). Diller için Avrupa ortak başvuru metni öğrenme-öğretme-değerlendirme (TTKB Komisyonu, Çev.). Ankara: MEB TTKB. http://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf sayfasından erişilmiştir.

Avrupa Konseyi. (2021). Diller için Avrupa ortak başvuru metni öğrenme-öğretme-değerlendirme- tamamlayıcı cilt (MEB, Çev.). Ankara: MEB. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/04144518_CEFR_TR.pdf sayfasından erişilmiştir.

Council of Europe. (2001). Common european framework of reference for languages: learnıng, teachıng, assessment: COE (CEFR). Council of Europe. https://rm.coe.int/16802fc1bf sayfasından erişilmiştir.

Council of Europe. (2020). Common european framework of reference for languages: learnıng, teachıng, assessment- companion volume COE (CEFR). Council of Europe. https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 sayfasından erişilmiştir.

Çınar, F. (2013). “1924’ten 2000’e kadar uygulanmış olan İmam Hatip Lisesi öğretim programlarının analizi ve karşılaştırılması”. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 197, Kış/2013, s: 187-208.

McEnery, T., Hardie, A. (2012). Corpus linguistics: method, theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press.

MEB DÖGM, 2011. İmam hatip ve Anadolu imam hatip lisesi mesleki Arapça dersi (9-12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim.

MEB DÖGM, 2014. Arapça (metin-mükaleme) dersi (11. ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim.

MEB DÖGM, 2016. Anadolu imam hatip lisesi Arapça dersi (9. ve 10. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim.

MEB DÖGM, 2017. Ortaöğretim ikinci yabancı dil Arapça dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim.

MEB DÖGM, 2018. Mesleki Arapça dersi (11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim.

MEB TTKB, 2009. İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları. Ankara: Milli Eğitim.

MEB TTKB, 2012. Ortaöğretim Ⅰ. Ⅱ. ve Ⅲ. yabancı dil Arapça dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim.

Millî Eğitim Bakanlığı. Arapça 10. Sınıf Ders Kitapları. https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden ulaşılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı. Arapça 11. Sınıf Ders Kitapları. https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden ulaşılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı. Arapça 12. Sınıf Ders Kitapları. https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden ulaşılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı. Arapça 9. Sınıf Ders Kitapları. https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden ulaşılmıştır.

Mücahit, M. (2017). Öğrencilerin gözüyle İmam hatip lisesi meslek dersleri ve meslek dersleri öğretmenleri (Sivas ili örneği). Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41 (1), 73-99. Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/30110/284926.

Onay, Ö. (1998). Yabancı dil öğretiminde ders kitabı değerlendirmesi: Headway. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Öcal, M. (1995). “Kuruluşundan günümüze İmam Hatip Liseleri”. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. Sayı 6. İstanbul: MÜİV Yayınları.

Ruhi, Ş., Aksan, M., Aksan, Y. (2014). Derlem dilbilim yöntemlerinin etkin olarak araştırmalarda kullanımı: Uygulamalar. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 264-270.

Sabancı, O. (2016). Dil öğretimi açısından derlem dilbilim uygulamaları. (Yüksek Lisans Tezi). Denizli, Pamukkale Üniversitesi.

Sezer, T., Sezer, B. T. (?). TS corpus: herkes için Türkçe derlem.

Sketch Engine. 15/11/2023 tarihinde https://www.sketchengine.eu/ adresinden ulaşılmıştır.

Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı.

TDK Güncel Sözlük. 15/11/2023 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.

https://ii.metu.edu.tr/tr/odtu-derlem

https://tscorpus.com

https://www.cmpe.boun.edu.tr/