İsmâil Rusûhî Efendi'nin Şerh-i Kaside-i Taiyyesi’nden Bazı Beyitler Üzerine

Main Article Content

Ümran Akgedik

Özet

16. yüzyılda Ankara’da doğmuş olan Mevlevî şeyhi ve Mesnevî şârihi olan İsmâil Rusûhî Ankaravî, önemli mutasavvıflardandır. Doğum tarihi net olarak bilinmemekle birlikte Kanuni Sultan Süleyman döneminden hemen sonra dünyaya gelmiş olduğu rivayetlerde geçmektedir. Ankaravî, Bayramiyye, Halvetiyye ve son olarak da Mevleviyye tarikatına intisap etmiştir. İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin birçok eserleri vardır. Bu eserler arasında Mesnevî ile ilgili eserleri, İbnü’l Fârız’ın eserlerinin şerhleri, tasavvufî eserler gibi ön plana çıkan eserleri mevcuttur. Bu çalışmaya konu olan İbnü’l Fârız’ın “Kasîde-i Tâiyye” sine yazmış olduğu “el-Makāsıd-ı aliyye fî şerhi’t-Tâiyye” isimli şerhidir. Eser, önsöz, mukaddime, “Kaside-i Tâiyye Şerhi, ekler ve indeksler olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Eserin önsözünde, İbnü’l Fârız, İsmâil Ankaravî ve Şârihin Önsözü olmak üzere 3 alt başlıkta bilgiler sunmaktadır. Akabinde mukaddime bölümünde “vücut, isim ve sıfatlar, hazarât-ı hams, ıstılahlar, bazı tasavvufî kavramlar, ilâhî muhabbet ve ilâhî muhabbetle maddî şarap arasındaki benzerlikler” hakkında bilgi sunmaktadır.  Kaside-i Tâiyye Şerhi isimli başlıkta ise 752 beyitten müteşekkil olan kasidenin beyitlerini çoğunlukla tek tek bazen de anlam ve konu bütünlüğü açısından birkaç beyti birleştirerek şerh yapmıştır. Ekler bölümünde, metnin sadeleştirilmiş halinden bir örnek verilerek indeks kısmına geçilmektedir. Bu bölümde ise âyetler, hadisler, kibâr-ı kelâm, görüntüler ve dizin kısmı bulunmaktadır.


Bu çalışmaya örneklem olarak alınan 3.beyit, 49.beyit, 71.beyit, 242.beyit ve son olarak 350.beyit olmak üzere 5 beyit alınmıştır. Kitapta bu Arapça beyitlerin okunuşları olmadığından dolayı öncelikle beyitlerin okunuşlarına yer verilmiştir. Daha sonra beyitlerin anlamı verilerek beyitler tasavvufî açıdan yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilim camiasına faydalı olmasını temenni ediyorum.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Akgedik, Ümran. (2024). İsmâil Rusûhî Efendi’nin Şerh-i Kaside-i Taiyyesi’nden Bazı Beyitler Üzerine. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 29–41. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/30
Bölüm
Makaleler

Referanslar

PROF. DR. MURAT ÖZCAN

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ GÜLFEM KURT

DOÇ. DR. NURGÜL SUCU KÖROĞLU