MAHMÛD DERVİŞ'İN "LEYLETU'L-BÛM" ADLI ŞİİRİNİN TÜRKÇEYE YAPILMIŞ ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Main Article Content

Ersin BOZKURT

Özet

Çeviri genel bir ifadeyle kaynak dildeki iletiyi, iletideki içeriğin tek ya da birkaç düzeyde eşdeğerliğini en üst seviyeye çıkararak anlatılmış bir iletiye dönüştürme işlemi olarak tanımlanabilir. Başlarda yanlış avcılığı olarak görülen çeviri eleştirisi, günümüzde “çeviriyi bir bütün olarak olumlu ve olumsuz yanlarıyla değerlendiren olabildiğince nesnel bir etkinlik” olarak tanımlanmaktadır (Wilss, 1982, s.216).
Bu makale, Modern Arap Edebiyatının simgelerinden biri olan ve adeta Filistin’in ulusal şairi olarak kabul edilen Mahmûd Derviş’in Leyletu’l-Bûm adlı şiirinin Türkçeye yapılan çevirilerinin karşılaştırmalı incelemesini içermektedir. Şiirin Türkçeye yapılmış iki çevirisi bulunmaktadır. Çevirilerden biri Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin’e, diğeri ise Metin Fındıkçı’ya aittir. Bu çeviriler, Raymond Van den Broeck tarafından önerilen karşılaştırmalı çözümleme yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle çeviri, edebî çeviri, şiir çevirisi, çeviri eleştirisi ve şiir çeviri eleştirisi hakkında bilgiler verilmiş ve çalışmanın temelinde yer alan karşılaştırmalı çözümleme yöntemi tanımlanmıştır. Sonrasında şairin hayatı ve eserleri anlatılmış ve ardından çevirmenler hakkında da bilgiler verilmiştir. Çalışmanın bulgular kısmında ise Mahmûd Derviş’in Leyletu’l-Bûm adlı şiirinin Türkçeye yapılan çevirileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin’in çevirisinin kabul edilebilir bir çeviri olduğuna ulaşılmış, Metin Fındıkçı’nın çevirisi ise yeterli bulunamamıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
BOZKURT, E. (2023). MAHMÛD DERVİŞ’İN "LEYLETU’L-BÛM" ADLI ŞİİRİNİN TÜRKÇEYE YAPILMIŞ ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Lisanî İlimler Dergisi, 1(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10447778
Bölüm
Makaleler

Referanslar

Aksoy, B. (2001). Çeviride Eşdeğerlik Kavramı. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, (11), 1-6.

Akşit, E. (2016). Mahmud Derviş'in Şiirinde Evreler- I. Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, (3), 13-36.

Broeck, R. (1985). Second Thoughts on Translation Criticism: A Model of its Analytic Function. The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. (Ed: Theo Hermans). London& Sdyney: Croom Helm. 60-61.

Can, B. (2023). Filistinli Şair Mahmûd Derviş’in “Kaktüsün Sonsuzluğu” Adlı Şiirinin Türkçe Çevirileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Söylem Filoloji Dergisi, (Çeviribilim Özel Sayısı), 344-362. https://doi.org/10.29110/soylemdergi.1187180

Dağbaşı, G. (2017). Muhammed Teymûr’un Fî’l-Kitâr İsimli Kısa Öyküsünün Farklı Çevirilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1409-1424. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.296620

Derviş, M. (2009). Yalnızlık Yenilemeden Kendini. (Çev. M. Fındıkçı). İstanbul: Can Yayınları.

Derviş, M. (2017). Atı Neden Yalnız Bıraktın. (Çev. M. H. Suçin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dervîş, M. (2001). Limâzâ Terekte’l-Hısâne Vahîden. Londra.

Fazlıoğlu, Ş. (2019). Mahmûd Dervîş. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/mahmud-dervis

Hengil, Ö. (2023). Teysir Halef'in "Darwin’in Serçeleri" Romanındaki Deyimlerin Çevirilerinin Mona Baker'in Çeviri Stratejilerine Göre İncelenmesi. Söylem Filoloji Dergisi, (Çeviribilim Özel Sayısı), 460-473. https://doi.org/10.29110/soylemdergi.1186163

Karantay, S. (1993). Çeviri Eleştirisinin Bilimsel Konumu Üzerine Eleştirel Görüşler ve Bir Model Önerisi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, (4), 17-24.

Kuçuradi, İoanna. (1978). Şiir Çevirisini Değerlendirme ve Türkçe’de Homeros. Türk Dili Dergisi, (Çeviri Sorunları Özel Sayısı), 111-116.

Slype, G. V. (1983). Better Translation for Better Communication. Oxford: Pergamon Press. 373-373. https://doi.org/10.1002/asi.4630350613

Ürün, A. K. (2018). Modern Arap Edebiyatı. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

Wilss, W. (1982). The Science of Translation. Tübingen: Gunter Narr Verlag.