YDS ARAPÇA SINAVLARINDA KELİME VE EŞDİZİMLER

Main Article Content

İbrahim ÖZAY
Hilal KARA TANRIVERDİ

Özet

Bu araştırmanın amacı, 2011-2021 yılları arası ÖSYM tarafından yapılan Arapça dil sınavlarındaki kelime ve eşdizimleri yapısal, anlamsal ve sayısal açıdan incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinin kullanıldığı bu çalışmada, belgeler ÖSYM’nin resmi sayfasından alınmıştır. Araştırma giriş, sınav, kelime, eşdizimler, yöntem, bulgular ve sonuçlar olmak üzere 7 kısımda incelenmiştir. Elde edilen belgeler eşdizimler ve kelime adı altında isim, fiil ve harfi cer olarak kısımlara ayrılmış bu kelimelerin sınavda kullanım sıklıkları ve anlamları tablolar halinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda yapılan incelemeler ve analizler Arapça yabancı dil sınavlarında özellikle isim ve harfi cerli fiillerde mükerrer kelimelerin bulunduğunu, eşdizimlerin 2011-2021 yılları arasında yapılan sınavlarda mutlaka metin içerisinde veya şıklarda sorulduğunu ve bu eşdizimlerin güncel ve günlük hayatta sıkça kullanılan ifadeler olduğunu göstermiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
ÖZAY, İbrahim, & KARA TANRIVERDİ, H. (2023). YDS ARAPÇA SINAVLARINDA KELİME VE EŞDİZİMLER. Lisanî İlimler Dergisi, 1(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10447791
Bölüm
Makaleler

Referanslar

Abdulganî Ebu’l-Azm. (2013). Mu’cemu’l-Ganî. Ribat: Muessesetu’l-Ganî li’n-Neşr

Ahmed el-Âyed; vd. (2003). el-Mu’cemu’l- Arabiyyu’l- Esâsî. Tunus: el-Munazzametu'l-Arabiyye li't-Terbiye ve's-Sekâfe ve'l-‘Ulum

Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK

Balı, E & Köksal, H. (2019). Yaygın Eşdizimleriyle Arapçada Anahtar Fiiller. İstanbul: Akdem Yayınları

Balı, E. (2020). Medya Arapçasında Siyaset Konulu Eşdizimler – Örnek ve Çözümlemeleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dayf, Ş.,Atiyye, Ş. A., Hüseyin, A. H., & Hilmi, C. M. (2004). el-Mu‘cemu-l Vasît (4. ed). el-Kahira: Mektebetu’ş-Şurûki’d-Duveliyye

Gazala, H. (2004). Makalât fi’t-Terceme ve’l-Uslûbiyye. Beyrut: Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn

Gazala, H. (2007). Kâmus li’l-Mutelâzimâti’l-Lafziyye (Dictionary of Collocation). Beyrut: Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn

İbn Manzur. (2000). Lisânu’l-Arab. Beyrut: Dâr Sadır

Kurt, M. (2016). Arapça Yazılı Basında Yer Alan Spor Metinlerindeki Eşdizimsel İfadelerin Sınıflandırılması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

es-Sêmarrâî, İ. (1983). el-Fi‘lu Zamânuhû ve Ebniyetuhû. Beyrut: Muessesetu’r-Risâle

Suçin, H. (2004). Arapça Çeviride Sözcük ve Kalıplaşmış İfadeler Düzeyinde Genel Eşdeğerlilik Sorunları. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Suçin, H. (2007). Öteki Dilde Varolmak. İstanbul: Multilingual

Ömer, A. M. (2008). Mu‘cemu’l-Lugati’l-‘Arabiyyeti’l-Mu‘âsıra. Kâhire: Âlemu’l-Kutub.

Önder, Ş. G. (2014). Arap Dilinde Eşdizim. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi

Üstünova, K. (2002). Dil Yazıları. İstanbul: Akçağ

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri